Skip Navigation

Archive-It

Facebook iconTwitter iconWordpress icon
i This is a Private Collection Page, which shows all of this collection's content.

DigitIslam - Poland General Collection

Collected by: Digital Islam Across Europe

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. The archive of Polish websites devoted to Islam contains several websites that differ in content and nature. They can be divided into several categories. These are the websites of official religious associations, local centres of Muslim culture (tagged as “mosques” because these centres perform such a fundamental function), associations without official status in Poland (Ahmadiyya, Shia associations, Hizmet), as well as other organisations, including one association created by non-Muslims, but devoted entirely to topics related to Islam and Muslims, as well as informational portals. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Lithuanian or Eastern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. POLISH: To archiwum jest częścią kolekcji projektu Digital Islam Across Europe. Jednym z rezultatów projektu DigitIslam skupia się na analizie danych i zbieraniu informacji ze stron internetowych. Celem jest zidentyfikowanie, skatalogowanie i zanalizowanie witryn organizacji i podmiotów muzułmańskich (Środowiska Islamu Online lub OIE) z różnych krajów. W archiwum polskich stron internetowych poświęconych islamowi znajdują się witryny internetowe różniące się treścią i charakterem. Można je podzielić na kilka kategorii. Są to strony internetowe oficjalnych związków wyznaniowych, lokalnych ośrodków kultury muzułmańskiej (oznaczonych jako „meczety”, bo ośrodki te fundamentalnie pełnią właśnie taką funkcję), stowarzyszeń niemających w Polsce oficjalnego statusu (Ahmadiyya, stowarzyszenia szyickie, Hizmet), a także innych organizacji , w tym jedno stowarzyszenie utworzone przez niemuzułmanów, ale w całości poświęcone tematyce związanej z islamem i muzułmanami. Do tego zbioru dodać można także portale informacyjne. To archiwum składa się z początkowego przechwycenia. Będziemy aktualizować tę listę w odpowiednim czasie. Wierzymy, że te dane mogą stać się przydatnym narzędziem dla badaczy oraz ogółu społeczeństwa zainteresowanego cyfrowym islamem w Europie, a także tych, którzy skupiają się głównie na badaniach nad islamem lub porównawczą religią w kontekście Polskim lub Europy Wschodniej. Ponadto analiza tych stron będzie częścią szerszego wyniku projektu poprzez prezentacje i publikacje.

Page 1 of 1 (23 Total Results)

URL: http://al-islam.org.pl/

Description: ENGLISH: Informational and educational website of Twelver Shia Ahl ul-Bayt congregation. One of the key figures is imam Arkadiusz Miernik. It offers Qur'an translations in Polish but the main purpose is to link to the online magazine on Islamic topics (Al-Islam). There are various articles on interfaith relations and current issues are covered as well. The website also contains fatwas, interviews and book reviews. According to the announcements, the publication of a paper magazine is also planned. POLISH: Strona informacyjno-edukacyjna szyickiej (imamickiej) wspólnoty Ahl ul-Bayt. Jedną z kluczowych postaci jest imam Arkadiusz Miernik. Oferuje tłumaczenia Koranu na język polski, ale jej głównym celem jest połączenie z magazynem internetowym poświęconym tematyce muzułmańskiej (Al-Islam). Dostępne różne artykuły na temat stosunków międzywyznaniowych i poruszane są również aktualne problemy. Na stronie znajdują się także fatwy, wywiady i recenzje książek. Według zapowiedzi planowane jest także wydawanie magazynu papierowego.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Shia Twelver Ahl ul-Bayt Informational Religious authority Qur’an Translations Education Polish Books Interfaith dialogue Fatwas Religious advice

URL: http://ara.okmwarszawa.pl/

Description: ENGLISH: Polish-language version: The cultural organisation is linked to the Muslim League in Poland. The page is currently under construction. Arabic-language version: The cultural organisation is linked to the Muslim Religious Union of the Republic of Poland (the oldest Muslim religious organisation in the country). The page is currently under construction. There seems to be more information than in the Polish-language version. POLISH: Wersja w języku polskim: Organizacja kulturalna powiązana z Ligą Muzułmańską w Polsce. Strona jest obecnie w budowie. Wersja arabskojęzyczna: Organizacja kulturalna powiązana z Muzułmańskim Związkiem Religijnym RP (najstarszą muzułmańską organizacją religijną w kraju). Strona jest obecnie w budowie. Wydaje się, że informacji jest więcej niż w wersji polskojęzycznej.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Mosque Prayer spaces Education Official Mission Qur’an Islamic sources Reverts Warsaw Polish Arabic English

URL: http://dialoginstytut.pl/

Description: ENGLISH: Islamic organisation registered in 2009, based in Warsaw. It focuses on interreligious dialogue and is affiliated with the Hizmet Movement of Fethullah Gülen. The President is Fatij Ayrancioglu. It is active in various fields: organising conferences, lectures, charity works, and publishing materials based on Fethullah Gülen’s philosophy. We find a similar page in the UK (see https://www.dialoguesociety.org/). POLISH: Organizacja muzułmańska zarejestrowana w 2009 roku z siedzibą w Warszawie. Koncentruje się na dialogu międzyreligijnym i jest powiązana z Ruchem Hizmet Fethullaha Gülena. Prezydentem jest Fatij Ayrancioglu. Prowadzi działalność na różnych polach: organizuje konferencje, wykłady, działa charytatywnie i publikuje materiały oparte na filozofii Fethullaha Gülena. Podobną stronę znaleźć można w Wielkiej Brytanii (patrz https://www.dialoguesociety.org/).

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Mission Civil Society Activism Sufism Gülen movement Interreligious dialogue Transnational Warsaw Polish

URL: http://isni.pl/

Description: ENGLISH: Islamic think-tank based in Wrocław. In the previous decade it was active in various fields organising conferences and lectures, as well as publishing academic books authored by both Muslim and non-Muslim Polish scholars. The main purpose of the Institute is co-shaping and taking an active part in public debate, presenting the Muslim perspective in Polish public life. The Institute also set up it's own educational programme. As a think-tank they presented analysis and commentaries on current issues. POLISH: Muzułmański think-tank z siedzibą we Wrocławiu. W poprzedniej dekadzie działał na różnych polach, organizując konferencje i wykłady, a także wydając książki naukowe, których autorami byli zarówno polscy uczeni muzułmańscy, jak i niemuzułmańscy. Głównym celem Instytutu jest współkształtowanie i branie czynnego udziału w debacie publicznej, prezentowanie perspektywy muzułmańskiej w polskim życiu publicznym. Instytut stworzył także własny program edukacyjny. Jako think-tank przedstawili analizy i komentarze na aktualne tematy.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Research Activism Wroclaw Polish Books

URL: http://mzr.pl/

Description: ENGLISH: The oldest Muslim organization in Poland. It was founded in 1936 as an official representation and religious congregation of native Polish Muslims of Tatar descent. The current Mufti is Tomasz Miśkiewicz. Until the beginning of 21st century it was the main Muslim religious organization in Poland (apart from the Shia Ahl ul-Bayt). Its members are now mostly Tatars. Nonetheless, Muslim minorities and immigrants from the former Soviet countries also play some role in its organizational structure. Since Polish Tatars traditionally maintained relations with other Turkic groups, this heritage is now a very important part for their identity. Recently relations with Turkish TIKA state agency (eg. TIKA financed renovation of Tatar cemetery in Warsaw, as well as some other minor sites of Tatar heritage in the country). POLISH: Najstarsza organizacja muzułmańska w Polsce. Powstała w 1936 roku jako oficjalna reprezentacja i zgromadzenie religijne rodzimych polskich muzułmanów pochodzenia tatarskiego. Obecnym muftim jest Tomasz Miśkiewicz. Do początków XXI w. była to główna muzułmańska organizacja religijna w Polsce (obok szyickiego Ahl ul-Bayt). Jej członkami są obecnie głównie Tatarzy. Niemniej jednak mniejszości muzułmańskie i imigranci z krajów byłego Związku Radzieckiego również odgrywają pewną rolę w jej strukturze organizacyjnej. Ponieważ polscy Tatarzy tradycyjnie utrzymywali stosunki z innymi grupami turkijskimi, dziedzictwo to stanowi obecnie bardzo ważny element ich tożsamości. Ostatnio nawiązano współpracę z turecką agencją państwową TIKA (np. TIKA finansowała renowację cmentarza tatarskiego w Warszawie, a także kilku innych mniejszych obiektów dziedzictwa tatarskiego w kraju).

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Tatars Congregation Official Religious authority Muslim Tatars Polish

URL: http://strefa-islam.pl/

Description: ENGLISH: This website presents almost the same information as the al-islam.org/pl website. Unlike the other version, this URL doesn't contain fatwas. POLISH: Strona ta prezentuje niemal te same informacje, co strona al-islam.org/pl. W przeciwieństwie do drugiej wersji, ten adres URL nie zawiera fatwy.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Shia Twelver Ahl ul-Bayt Palestine Gaza conflict Polish

URL: http://www.hidaya.pl/

Description: ENGLISH: Website for Polish Muslim converts. It contains basic knowledge on Islam and the principles of Muslim faith (monotheism, angels and jins, afterlife, predestination). It covers issues regarding practicing of Islam (five pillars, but also marriage and funerals), social and family issues, as well as providing arguments in discussions with non-Muslims. We also find basic information on the biography of the Prophet. POLISH: Strona internetowa dla konwertytów z Polski. Zawiera podstawową wiedzę na temat islamu i zasad wiary muzułmańskiej (monoteizm, anioły i dżiny, życie pozagrobowe, predestynacja). Porusza zagadnienia dotyczące praktykowania islamu (pięć filarów, ale także małżeństwo i pogrzeby), kwestie społeczne i rodzinne, a także dostarcza argumentów w dyskusjach z niemuzułmanami. Znajdujemy także podstawowe informacje na temat biografii Proroka.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Converts Theology Qur’an Translations Dawah Missionary Polish Family Marriage Funerals Informational

URL: http://www.planetaislam.com/

Description: ENGLISH: Polish-language version: Website for people interested in Islam and new Muslim converts with numerous knowledge resources focusing on the basic principles of the Muslim faith. We also find an online version of the Qur’an in Polish, Duuas and prayers. Moreover, basic information on the Arabic language and Qur’an transcriptions are available. Some information on the page may be seen as controversial. English-language version: The website provides resources on Islam in Poland and the situation of the Muslim community in this country. It provides different information than the Polish-language website. We find information on Halal shops in Poland and the history of Polish Tatars. There are links to UK-based “Salafi” pages. POLISH: Wersja polskojęzyczna: Strona dla osób zainteresowanych islamem oraz nowo nawróconych muzułmanów, zawierająca liczne źródła wiedzy o podstawowych zasadach wiary muzułmańskiej. Dostępna także internetowa wersja Koranu w języku polskim i modlitwy. Ponadto dostępne są podstawowe informacje na temat języka arabskiego i transkrypcji Koranu. Niektóre informacje zawarte na stronie mogą zostać odebrane jako kontrowersyjne. Wersja anglojęzyczna: Serwis udostępnia zasoby dotyczące islamu w Polsce oraz sytuacji społeczności muzułmańskiej w kraju. Zawiera inne informacje niż strona polskojęzyczna. Dostępne informacje o sklepach halal w Polsce i historii polskich Tatarów. Znajdują się tam linki do brytyjskich stron „salafickich”.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Salafi Qur’an Translations Islamic sources Reverts Dawah Missionary Polish English Tatars Muslim Tatars

URL: http://www.planetaislam.com/poland/index.html

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

URL: https://bibliotekamuzulmanska.pl/

Description: ENGLISH: Online library of the Muslim Religious Union of Republic of Poland, the oldest Muslim religious organization in the country. The website contains educational materials. There are primarily books on theology, Islamic life, Muslim upbringing. Arabic and Polish translations of the Qur’an are also available. The library also presents previous issues of the organization's magazine 'Muzułmanie Rzeczypospolitej' ('Muslims of the Republic'). There are also brochures on basic Islamic theology.POLISH: Biblioteka internetowa Muzułmańskiego Związku Religijnego RP, najstarszej muzułmańskiej organizacji religijnej w kraju. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne. Są to przede wszystkim książki o teologii, życiu muzłmańskim, wychowaniu muzułmańskim. Dostępne są także arabskie i polskie tłumaczenia Koranu. W bibliotece prezentowane są także poprzednie numery czasopisma tej organizacji „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Istnieją także broszury na temat podstaw teologii islamu.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Magazines Qur’an Translations Books Theology Parenting Polish

URL: https://bibliotekatatarska.pl/

Description: ENGLISH: Online database of Tatar literature in Polish linked to the Muslim Religious Association of the Republic of Poland (the oldest Muslim religious organisation in the country). The website contains a wide range of Tatar heritage such as books, magazines, traditional songs, and old photos. We also find a digital database of old documents and newspapers about Tatars both in Poland and the Crimean Peninsula. POLISH: Internetowa baza literatury tatarskiej w języku polskim powiązana z Muzułmańskim Związkiem Religijnym RP (najstarszą muzułmańską organizacją religijną w kraju). Na stronie znajduje się bogata oferta dziedzictwa tatarskiego, w tym książki, czasopisma, tradycyjne pieśni i stare zdjęcia. Znaleźć można także cyfrową bazę starych dokumentów i gazet o Tatarach zarówno w Polsce, jak i na Półwyspie Krymskim.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Magazines Tatars Muslim Tatars Books Heritage Polish

URL: https://fgulen.com/pl/

Description: ENGLISH: This page is dedicated to the Hizmet Movement of Fethullah Gülen and his heritage. There is a detailed biography of Gülen and different ideas and materials connected with the Hizmet Movement. POLISH: Strona poświęcona Ruchowi Hizmet Fethullaha Gülena i jego dziedzictwu. Dostępna szczegółowa biografia Gülena oraz różne materiały związane z ruchem Hizmet.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Sufism Sunnah Gülen movement Hizmet Mission Transnational Polish Religious authority

URL: https://islambeztajemnic.wordpress.com/

Description: ENGLISH: Website addressed at Polish Muslims and non-Muslims interested in Islam. It contains basic information about Islam, free e-books, and translations of theological materials (including hadiths). Also, basic information on the biography of the Prophet is available. Some materials on the page may be considered controversial. POLISH: Strona skierowana do polskich muzułmanów i niemuzułmanów zainteresowanych islamem. Zawiera podstawowe informacje o islamie, bezpłatne e-booki i tłumaczenia materiałów teologicznych (w tym hadisów). Dostępne są także podstawowe informacje na temat biografii Proroka. Niektóre materiały na stronie mogą zostać uznane za kontrowersyjne.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Qur’an Translations Islamic sources Reverts Dawah Missionary Polish

URL: https://salamlab.pl/pl/

Description: ENGLISH: Polish-language version: The informational and educational website of Salam Lab (Polish NGO) focuses on showing different cultures and religions without stereotypes. It is a secular, non-Muslim, organisation. It works around three main objectives: media action (1), help and intervention for migrants (2) and education for Polish society about current issues and interreligious and intercultural relations (3). English-language version: With regards to the Polish URL it contains materials adressed to broader international audience such as language used in describing crucial Middle East issues or commentaries on European affairs regarding Islam and Muslim countries. Nonetheless, certain part of the content in both English and Polish URLs are overlapping. POLISH: Wersja polskojęzyczna: Serwis informacyjno-edukacyjny Salam Lab (polskiej organizacji pozarządowej) skupia się na pokazywaniu odległych kultur i religii bez stereotypów. Jest to organizacja świecka, niemuzułmańska. Jej działania skupiają się wokół trzech głównych celów: działania medialnego (1 ), pomoc dla migrantów (2) oraz edukacja społeczeństwa polskiego na temat bieżących problemów oraz relacji międzyreligijnych i międzykulturowych (3). Wersja angielska: Zawiera ona materiały skierowane do szerszego grona odbiorców międzynarodowych, takie jak język używany przy opisywaniu ważniejszych zagadnień dotyczących Bliskiego Wschodu czy komentarze na temat spraw europejskich dotyczących islamu i krajów muzułmańskich. Niemniej jednak niektóre część treści w angielskich i polskich adresach URL są ze sobą zbieżne.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Civil Society Politics Migration Activism Education Palestine Gaza conflict Polish English

URL: https://shiapoland.com/

Description: ENGLISH: Polish-language version: Association of Polish Twelver Shia Muslims founded in the early 1990s. Polish version of the website covering issues of Shia Islam in Poland. Chief imam is Rafał Ahmed Berger. Personnel composition (at least partially) overlaps with the webside of Ahl ul-Bayt, but its content is much more focused on news coverage, sermons of Shia Muslim scholars, theological books, information on events as well as basic knowledge on Islam in Poland. English-language version: With regards to the Polish URL it has slightly different layout and contains basic information on Shia as well as Muslim community in Poland. All other links send the readers to Polish version. POLISH: Wersja polskojęzyczna: Stowarzyszenie szyitów polskich (imamitów) założone na początku lat 90-tych. Polska wersja strony internetowej poświęconej problematyce szyickiego islamu w Polsce. Głównym imamem jest Rafał Ahmed Berger. Skład personalny (przynajmniej częściowo) pokrywa się ze stroną internetową Ahl ul-Bayt, jednak jej zawartość w znacznie większym stopniu skupia się na relacjach informacyjnych, kazaniach uczonych szyickich, książkach teologicznych, informacjach o wydarzeniach oraz podstawowej wiedzy o islamie w Polsce. Wersja angielska: Jeśli chodzi o polski adres URL, ma on nieco inny układ i zawiera podstawowe informacje na temat szyitów i społeczności muzułmańskiej w Polsce. Wszystkie pozostałe linki odsyłają czytelników do wersji polskiej.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Shia Twelver Informational Interfaith dialogue Religious authority Polish English

URL: https://sites.google.com/site/oislamie/

Description: ENGLISH: Website addressed at Polish Muslims and non-Muslims interested in Islam. It contains e-books and translations of theological materials. Most of the content is focused on issues regarding fundamentals of Islamic theology. A collection of hadith (mainly by al-Bukhari) is also available. There are materials on Islamic parenting. Previously, the website also harboured the blog entitled initiative for Muslim women (now suspended). POLISH: Strona skierowana do polskich muzułmanów i niemuzułmanów zainteresowanych islamem. Zawiera e-booki i tłumaczenia materiałów teologicznych. Większość treści skupia się na zagadnieniach dotyczących podstaw teologii muzułmańskiej. Dostępny jest także zbiór hadisów (głównie autorstwa al-Buchariego). Istnieją materiały na temat muzułmańskiego rodzicielstwa. Wcześniej w serwisie prowadzony był także blog Inicjatywa na rzecz Muzułmanek (obecnie zawieszony).

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Theology Education Gender Dawah Missionary Translations Books Parenting Polish

URL: https://www.abia.pl/

Description: ENGLISH: Twelver Shia congregation founded in 1979. It represents Polish Shia Muslims, mostly converts of Polish descent. The leader is Ryszard Ahmed Rusnak. It is the oldest officially recognised Muslim organisation in the country (together with the Muslim Religious Association in the Republic of Poland). It's origins date back to mid-1970s, when Polish converts and students from Islamic countries founded the first Shia association. Ahl ul-Bayt is the main organization of Shiism in Poland which is part of the international Ahl ul-Bayt movement. POLISH: Wspólnota szyicka (imamicka) założona w 1979 roku. Reprezentuje polskich muzułmanów szyickich, w większości konwertytów polskiego pochodzenia. Liderem jest Ryszard Ahmed Rusnak. Jest najstarszą oficjalnie uznaną organizacją muzułmańską w kraju (wraz z Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP). Jej początki sięgają połowy lat 70. XX w., kiedy polscy konwertyci i studenci z krajów muzułmańskich założyli pierwsze stowarzyszenie szyickie. Ahl ul-Bayt to główna organizacja szyizmu w Polsce będąca częścią międzynarodowego ruchu Ahl ul-Bayt.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Shia Congregation Twelver Ahl ul-Bayt Transnational Polish

URL: https://www.ahmadiyya-islam.org/pl/

Description: ENGLISH: The Polish Unit of the Ahmadiyya Muslim Community was founded in 1990. The Association is represented by President Muneeb Ahmed. Membership: 45 members, one imam. The page contains a wide range of materials, such as religious articles, interviews, sermons, and a list of FAQs. The Community is also based and has websites in the UK, Lithuania, Spain and Sweden. POLISH: Polski Oddział Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya założony w 1990 roku. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Muneeb Ahmed. Członkostwo: 45 osób, jeden imam. Strona zawiera szeroką gamę materiałów, takich jak artykuły o tematyce religijnej, wywiady, kazania, a także listę najczęściej zadawanych pytań. Społeczność ma także siedzibę i strony internetowe w Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Hiszpanii i Szwecji.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Ahmadiyya Religious advice Religious authority Q&A Palestine Gaza conflict Khutbahs Sermons Polish

URL: https://www.institutehalal.com/

Description: ENGLISH: Poznań-based company focused on the production of halal food as well as issuing halal certificates. It cooperates with enterpreneurs interested in the halal products' market. It works with a dozen companies. The company also functions as an intermediary between Polish producers and customers abroad, acting as an organisation wishing to boost the Polish halal market and export to Muslim-majority countries. POLISH: Poznańska firma zajmująca się produkcją żywności halal oraz wydawaniem certyfikatów halal. Współpracuje z przedsiębiorcami zainteresowanymi rynkiem produktów halal. Współpracuje z kilkunastoma firmami. Firma pełni także funkcję pośrednika pomiędzy polskimi producentami a odbiorcami za granicą, pełniąc rolę organizacji chcącej ożywić polski rynek halal i eksport do krajów z większością muzułmańską.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Halal Certificates Transnational Polish

URL: https://www.islam-sunna.pl/

Description: ENGLISH: Islamic initiative stared in 2012, aimed at providing knowledge on Islam, such as translations, publications and learning materials for children. Initially focused on interfaith dialogue, it currently aims at Muslim audiences. Its main activities are educational and informational. The website discuses a variety of topics from lifestyle (children upbringing, family issues), theological foundations of Islam, to controversies (extremism). POLISH: Inicjatywa muzułmańska powstała w 2012 roku. Jej celem jest dostarczanie wiedzy o islamie w postaci tłumaczeń, publikacji i materiałów edukacyjnych dla dzieci. Początkowo skupiała się na dialogu międzywyznaniowym, obecnie jest skierowana do odbiorców muzułmańskich. Jej główna działalność ma charakter edukacyjno-informacyjny. Na portalu poruszane są różnorodne tematy, począwszy od stylu życia (wychowanie dzieci, kwestie rodzinne), teologicznych podstaw islamu, aż po kontrowersje (ekstremizm).

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Education Qur’an Translations Dawah Missionary Theology Youth Family Polish

URL: https://www.islam.info.pl/

Description: ENGLISH: The largest Polish Muslim congregation founded in 2001. It associates Muslims of immigrant (mainly Arab) descent and Polish converts. The mufti is Youssef Chadid. Since Tatar population is shrinking, Muslim League is currently the most important actor of Polish islam. The mosques and local Muslim culture centers are under the Muslim League’s juristiction. The website is mainly informational and containes basic knowledge in Islam. POLISH: Największa polska organizacja muzułmańska założona w 2001 roku. Zrzesza muzułmanów pochodzenia imigranckiego (głównie arabskiego) oraz konwertytów z Polski. Muftim jest Youssef Chadid. W obliczu kurczenia się populacji Tatarów najważniejszym aktorem polskiego islamu jest obecnie Liga Muzułmańska. Meczety i lokalne ośrodki kultury muzułmańskiej podlegają jurysdykcji Ligi Muzułmańskiej. Strona ma charakter głównie informacyjny i zawiera podstawową wiedzę o islamie.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Official Informational Imam Religious authority New Muslims Palestine Gaza conflict Polish

URL: https://www.islam.net.pl/

Description: ENGLISH: Muslim Cultural-Education Center is a cultural organisation for Muslims and non-Muslims is based in Wroclaw. The page has been dormant since April 2020, but the Facebook account is still active and updated. According to the page, the centre offered religious services, language courses and lessons about Islam and Arabic culture. POLISH: Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe to organizacja kulturalna zrzeszająca muzułmanów i niemuzułmanów z siedzibą we Wrocławiu. Strona jest nieaktywna od kwietnia 2020 r., ale konto na Facebooku jest nadal aktywne i aktualizowane. Jak podaje strona, ośrodek oferował nabożeństwa religijne, kursy językowe i lekcje na temat islamu i kultury arabskiej.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Mosque Prayer spaces Education Religious authority Wroclaw Polish

URL: https://zakat.pl/

Description: ENGLISH: This website functions as a calculator to count the obligatory alms (zakat). It is linked to Dar Al-Arqam House of Science, Knowledge, and Peace (Sunni Muslim charity foundation). There are external links to the gold price charts (https://www.coininvest.com/pl/wykresy/kurs-zlota/) and silver price charts (https://stonexbullion.com/pl/wykresy/kurs-srebra/) POLISH: Niniejsza strona internetowa pełni funkcję kalkulatora służącego do liczenia jałmużny obowiązkowej (zakat). Jest powiązana z Domem Nauki, Wiedzy i Pokoju Dar Al-Arqam (fundacją charytatywną sunnitów). Dostępne zewnętrzne linki do wykresów cen złota (https://www.coininvest.com/pl/wykresy/kurs-zlota/) i wykresów cen srebra (https://stonexbullion.com/pl/wykresy/kurs-srebra/ )

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Subject:   Islamic sources Islamic finance Zakat Almsgiving Polish

Page 1 of 1 (23 Total Results)